Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevresel Ölçüm ve Analizler

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır. “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” gereği; işletmelerin yaptıkları faaliyetler sonucu emisyon kütlesel debi değerlerinin sınır değerleri aşması nedeni ile ve/veya 10 MW’ın üzerinde ısıl güce sahip yakma tesisi bulunan tesislerin gerekli olan bacalarına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) cihazlarının kurulması ve işletilmesi yasal bir zorunluluktur. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazlarının kurulumundan önce tesislerin fizibilite raporu hazırlayarak yada yetkili çevre laboratuvarı aracılığı ile hazırlatılarak valilik onayına sunmaları gerekmektedir. Valilik onayı alındıktan sonra işletmelerin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazları kurulcak bacalara “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” Madde 8’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. SEÖS cihazları kurulduktan sonra işletmelerin; bakanlığın yetkilendirmiş olduğu laboratuvarlara KGS 2 testi yaptırması ve bakanlık aksini belirtmedikçe işletmelerin bu testi en az 5 yılda bir yaptırması gerekmektedir. KGS 2 testinden sonra işletmelerin YGT testi yaptırmaları ve her yıl bu testi yetkli laboratuvarlara yaptırması gerekmektedir.

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

Herhangi bir faaliyet sonucu bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin emisyon ölçüm sonuçlarında SKHKKY ‘de belirtilen kütlesel debi sınırlarının aşılması sebebi ile ya da bacadan emisyon çıkışı olmayıp katı tanecik içeren açık emisyon kaynağına sahip tesislerin (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… vb.) hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile Hava Kalitesi Ölçümleri (İmisyon Ölçümleri) yaptırması gerekmektedir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur. İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

İnsan vücudu tarafından hissedilen mekanik salınım hareketleri yayan; Madenler, Taş Ocakları, Sanayi ve İnşaat Makinaları, Ulaşım Araçların dan doğan titreşimlerin etkilenme sınırının belirlenmesi amacı ile ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Bölüm:5 Çevresel Titreşim Esas ve Kriterleri Tablo-6,7,8’e göre tesislerin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması, atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Laboratuvarımızda Su – Atık su numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınır. “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile Su ve Atık su Numune Alımı, Su ve Atık su Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Ülkemizde; tesislerin atık sularını alıcı ortama vermesi sebebiyle meydana gelen/gelebilecek alıcı ortamdaki kirliliğin kontrolü amacı ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Tesislerin atık sularını deşarj ettikleri alıcı ortamda ve/veya çevresinde deniz bulunmakta ise, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Ek-4 (Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri) ni sağlamak amacı ile Deniz Suyunda ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmelidir. Numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınmalıdır. Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’ nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile Deniz Suyu Numunesi Alma, Deniz Suyu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

TOPRAK ANALİZLERİ

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır. Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır. Toprak numunelerinin alınmasında “TS 9923 Toprak Kalitesi – Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Standartı”‘ndan yararlanılır. “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”‘nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Toprak Numunesi Alma, Toprak Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

ARITMA ÇAMURU ANALİZLERİ

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır. Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır. Toprak numunelerinin alınmasında “TS 9923 Toprak Kalitesi – Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Standartı” ndan yararlanılır. Arıtma çamuru numune alınmasında “TS 9545 EN ISO 5667-13 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu” esastır. “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”‘nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile Arıtma Çamuru Numunesi Alma, Arıtma Çamuru Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

TEHLİKELİ ATIK ANALİZLERİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği “EK 7’de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, EK 5’de listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatı safhalarında yönetmeliğin EK 11’inde belirtilen parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir. “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında düzenli depolama tesislerinde depolanacak atıkların sınıflandırılması ve tesise uygunluğu amacı ile yönetmeliğin EK 2’sinde belirtilen parametrelerin analizi yapılmaldır. “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile Tehlikeli Atık Numunesi Alma, Tehlikeli Atık Analizi ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Atık yağ üreten tüm endüstriyel tesisler; atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte ‘’Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK-1 uyarınca atık yağların sınıflandırılması amacı ile analiz yaptırılmalıdır. Atık Yağ Analizleri sonuçları EK 1’e göre değerlendirilerek atık yağların kategorilere ayrılması sağlanmaktadır. “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırDIĞI personeller ile Atık Yağ Numunesi Alma, Atık Yağ Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.